MÜŞTERİLER İÇİN KİŞİSEL VERİ İŞLEME AÇIK RIZA FORMU

Müşteri sıfatını haiz olduğum ARTFUL LİVİNG SANAT KÜLTÜR PAZARLAMA VE MAĞAZACILIK TİCARET A.S(“AFL”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde aşağıda belirtilen özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin yine aşağıda özel olarak belirtilen amaçlar ile işlenmesine1, bu bilgilerin aşağıda belirtilen kişi gruplarına aktarılmasına özgür irademle izin verdiğimi ve ilgili Kanun’dan doğan haklarım2 ile kişisel bilgilerimin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi ve saklanması konusunda ayrıca bilgilendirildiğimi, Müşteriler İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığını belirtir, söz konusu bilgilerimin sözleşmenin devamı ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile işlenmesinin kişisel veri mevzuatı ihlali olmadığını, bu hususta AFL’ den herhangi bir talebim bulunmadığını kabul ve beyan ederim.

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Aktarılacak Grup

Ad/ Soyad

Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Hissedarlar& İş Ortakları& Danışmanlar & Denetçiler& İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar& Tedarikçiler & Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla & Gerekmesi Halinde Adli/ İdari Makamlar ve Anlaşmalı Hukuk Bürosu

Doğum Tarihi

Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Hissedarlar& İş Ortakları& Danışmanlar & Denetçiler& İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar& Tedarikçiler & Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla & Gerekmesi Halinde Adli/ İdari Makamlar ve Anlaşmalı Hukuk Bürosu

 

Telefon Numarası, Adres, E-posta Adresi

Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Hissedarlar& İş Ortakları& Danışmanlar & Denetçiler& İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar& Tedarikçiler & Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla & Gerekmesi Halinde Adli/ İdari Makamlar ve Anlaşmalı Hukuk Bürosu

Kalınan Blok ve Daire Numarası

Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Hissedarlar& İş Ortakları& Danışmanlar & Denetçiler& İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar& Tedarikçiler & Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla & Gerekmesi Halinde Adli/ İdari Makamlar ve Anlaşmalı Hukuk Bürosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen bilgileri açık rızam doğrultusunda sizinle paylaşmayı sitede yer alan buton ile onaylamış bulunuyorum.                                                                                              

[1] Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2 Kişisel Verisi İşlenen Kişilerin Yasal Hakları

AFL ye başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak isteminiz halinde ilgili talebinizi, yazılı olarak AFL’ ye iletebilirsiniz.