MÜŞTERİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla ARTFUL LİVİNG SANAT KÜLTÜR PAZARLAMA VE MAĞAZACILIK TİCARET A.S. (“AFL”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, AFL tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz. Bu Aydınlatma Metni , “www.turklezzetmuzesikapida.com” aplikasyonunu kullanan ve AFL tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.

AFL, işbu Aydınlatma Metnini mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri internet sitemiz üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Ayrıca, talep etmeniz halinde Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İmhası Prosedürümüzü ve Çerez Politikamızı www.turklezzetmuzesikapida.com adlı internet sitemizden bulabilirsiniz.

Veri Sorumlusu

KVKK gereğince, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde Limited Şirket olarak kurulup faaliyetine devam eden ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 821176 sicil numarasında kayıtlı, Maslak Mah. Aos 55.Sk.42 Maslak Sit.N.2/243 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan ARTFUL LİVİNG SANAT KÜLTÜR PAZARLAMA VE MAĞAZACILIK TİCARET A.S. unvanlı şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızda bulunan hukuki ilişkiye göre; kimlik bilgileriniz (Ad-soyad, doğum tarihi), iletişim bilgileriniz (telefon numarası, adres, e-posta adresi), lokasyon bilgileriniz (kalınan blok ve daire numarası) içermektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

AFL, kişisel verilerinizi, genel olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamında, iş faaliyetlerini sürdürebilmesi, müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, şirketin pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi ve yasal yükümlülüklerinin ifa edilmesi amacıyla kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

Ayrıca; yukarıda bahsedilen kişisel verileriniz, AFL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin faydalanması için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilere önerilmesi, müşterilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek verilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılabilmesi, talep ve şikayet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir.

Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin Sözleşmeler ve yasal mevzuattan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimiz ile iletişime geçildiği veya ileride iletişime geçinilebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmektedir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenmesinin hukuki sebepleri ise şöyledir: Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (Örn. İmzalanan Sözleşme uyarınca, hizmetin temini açısından iletişimin sağlanması amacıyla iletişim bilgilerinizin işlenmesi), Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Toplanan kişisel verileriniz; AFL’ nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, VIP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin faydalandırılması amacıyla gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, 3. Parti şirketlerin (tedarikçilerin) müşterilere sunacağı hizmetlerin sürdürülmesi,  AFL ve AFL ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ve İşbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen diğer işleme amaçlarıyla; AFL ’nin hissedarlarına, iş ortaklarına, danışmanlarına, denetçilerine ve/veya tedarikçilerine ve bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, log kayıtlarının hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı aşağıdaki posta adresimize veya e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Posta Adresi: Maslak Mah. Aos 55.Sk.42 Maslak Sit.N.2/243 Sarıyer / İstanbul

E-posta adresi: destek@turklezzetmuzesikapida.com 

 

Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve Şirketimizin kendi veri koruma politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.